PODMIENKY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI S PODUJATÍM ECO VILLAGE

 

I. Vymedzenie pojmov

 

1.      Na účely týchto podmienok sa rozumie:

 

Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť Kharisma, s. r. o., so sídlom, Plynárenská 3D 821 09 Bratislava, IČO: 45534764, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64848/B, emailový kontakt: info@kharisma.sk;

 

Dotknutou osobou“ osoba, ktorej osobné údaje budú spracované na nižšie uvedené účely, najmä návštevník Podujatia, účastník súťaže organizovanej na Podujatí, predávajúci prezentujúci svoj tovar a služby na Podujatí, dodávatelia tovarov a služieb spojených s realizáciou Podujatia a zamestnanci či zástupcovia predávajúcich a dodávateľov vystupujúci na Podujatí;

 

Podujatím“ podujatie s názvom Eco Village, ktoré je organizované Prevádzkovateľom a ktoré sa uskutoční v termíne 16.5.2019 na adrese Plynárenská ulica, Bratislava.Podujatie nie je primárne určené pre osoby mladšie než 16 rokov;

 

Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

 

Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II. Spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb zaznamenaných na fotografiách a audiovizuálnych záznamoch z Podujatia

 

1.      Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v audiovizuálnych a/alebo fotografických záznamoch z Podujatia (ďalej len „záznamy“), sú: podobizeň Dotknutej osoby.

 

2.      Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom vyhotovenia a šírenia záznamov, čo by bez spracovania osobných údajov Dotknutých osôb zúčastnených na Podujatí nebolo možné.

 

3.      Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v zaznamenaní priebehu Podujatia s cieľom identifikácie možností zlepšenia pri organizácii budúcich podujatí, ako aj v informovaní verejnosti o Podujatí s cieľom podnietiť záujem verejnosti o  budúce podujatia Prevádzkovateľa.

 

4.      Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ch používania, t. j. po dobu existencie a šírenia záznamov na internetových stránkach Prevádzkovateľa a v rámci profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

5.      Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať vyhotovovanie a šírenie záznamov, ako aj poskytovanie webhostingových či iných služieb, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť so kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby.

 

6.      Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

 

7.      Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

III. Spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb v postavení predávajúcich, ktorí na Podujatí prezentujú svoj tovar a služby, a dodávateľov podieľajúcich sa na realizácii Podujatia

 

1.      Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci prihlášky predávajúceho na Podujatie alebo v rámci uzavretia zmluvy s dodávateľom, ktorý sa podieľa na realizácii Podujatia, sú najmä: meno a priezvisko, resp. obchodné meno, adresa bydliska či sídla, telefonický a emailový kontakt.

 

2.      Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia predzmluvných rokovaní a následného uzavretia a plnenia zmluvy upravujúcej práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby v súvislosti s vystavovaním tovaru a služieb Dotknutej osoby na Podujatí alebo v súvislosti s poskytnutím tovaru a služieb spojených s realizáciou Podujatia.

 

Ďalšímúčelom spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa ako účtovnej jednotky, t. j. za účelom vystavovania a archivácie účtovných dokladov obsahujúcich údaje Dotknutej osoby.

 

Posledným účelom spracovania emailovej adresy Dotknutej osoby je informovanie Dotknutej osoby o budúcich podujatiach Prevádzkovateľa za pomoci newslettera, k odberu ktorého sa Dotknutá osoba môže kedykoľvek odhlásiť.

 

3.      Právnym základom spracovania týchto osobných údajov je vyššie spomínaná zmluva (vrátane predzmluvných rokovaní) s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť a plniť, zákonné povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vedenia účtovníctva a v súvislosti so zasielaním newslettera je týmto právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v informovaní Dotknutej osoby o budúcich podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom.

 

4.      Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ch používania v zmysle vyššie uvedenej zmluvy, t. j. po dobu platnosti tejto zmluvy, a následne a po dobu povinnej archivácie Prevádzkovateľom vystavených daňových dokladov obsahujúcich údaje Dotknutej osoby. Pokiaľ ide o emailovú adresu Dotknutej osoby, táto bude spracovaná po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa.

 

5.      Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať spracúvanie daňových dokladov, poskytovanie právnych, reklamných, webhostingových či iných služieb, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť so kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby.

 

6.      Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

 

7.      Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni plnenie povinností spojených s vyššie uvedenou zmluvou alebo obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

IV. Spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré sa zapoja do súťaží organizovaných priamo na Podujatí

 

1.      Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v súvislosti s organizáciou súťaže na Podujatí, sú: meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický a emailový kontakt.

 

2.      Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom umožnenia účasti Dotknutej osoby v súťaži, identifikácia Dotknutej osoby, ktorá bude v súlade s pravidlami súťaže odmenená, informovanie Dotknutej osoby o skutočnostiach týkajúcich sa súťaže a/alebo o budúcich Podujatiach, informovanie o odmenách a poskytnutie týchto odmien vrátane vyhotovenia osvedčenia o výhre prevyšujúcej 350 EUR, čo by bez spracovania osobných údajov Dotknutých osôb zúčastnených na Podujatí nebolo možné.

 

3.      Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov, sú pravidlá súťaže a práva a povinnosti Dotknutej osoby a Prevádzkovateľa, ktoré z týchto pravidiel vyplývajú, a ďalej plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa súvisiacich s odovzdaním výhier v súťaži.

 

4.      Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ch používania, t. j. po dobu trvania súťaže a následne po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby vlastných právnych záujmov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

5.      Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať vyhotovovanie a šírenie záznamov z Podujatia, ktorý sa podieľa na organizácii súťaže alebo ktorý zaisťuje poskytovanie iných služieb spojených so súťažou, pri ktorých sprostredkovateľ môže prísť so kontaktu s osobnými údajmi Dotknutej osoby.

 

6.      Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu (s výnimkou rozhodnutia o výhre v súťaži) ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

 

7.      Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ výmazu údajov nebráni obhajoba oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

V. Spracovanie osobných údajov zamestnancov a zástupcov predávajúcich, ktorí na Podujatí prezentujú svoj tovar a služby, alebo dodávateľov ktorí sa podieľajú na realizácií Podujatia

 

1.      V prípade, že Prevádzkovateľ bude poverený vyhotovením visačiek, vizitiek, menoviek či iných identifikačných materiálov pre zamestnancov či zástupcov predávajúceho, ktorý na Podujatí prezentuje svoj tovar a služby, prípadne dodávateľa, ktorý sa podieľa na realizácii Podujatia, potom je takýto predávajúci či dodávateľ považovaný za prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia a Zákona a Prevádzkovateľ je považovaný za sprostredkovateľa v zmysle Nariadenia a Zákona.

 

2.      Predávajúci/dodávateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť svojim zamestnancom či zástupcom, ktorých sa vyhotovenie identifikačných materiálov týka, všetky povinne oznamované informácie podľa Nariadenia a Zákona, a to pred začatím spracúvania ich osobných údajov.

 

3.      Predávajúci/dodávateľ a Prevádzkovateľ v takomto prípade prijímajú podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 Zákona, ktoré sú vyjadrené v osobitnej zmluve o spracúvaní osobných údajov. Ak predávajúci/dodávateľ a Prevádzkovateľ takúto zmluvu neuzavreli, potom sa ich vzťah spravuje ustanoveniami čl. VI., a to tak, že na predávajúceho/dodávateľa sa vzťahujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa uvedené v danom článku a na Prevádzkovateľa sa vzťahujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa uvedené v danom článku.

 

4.      Predávajúci/dodávateľ berie na vedomie a súhlasí, že do spracovania osobných údajov môžu byť zapojené ďalšie osoby v postavení dodávateľa Prevádzkovateľa, ktoré zaisťujú alebo môžu zaisťovať vyhotovenie identifikačných materiálov.

 

VI. Podmienky spracúvania osobných údajov ďalšími dodávateľmi služieb

 

1.      Vzhľadom na to, že dodávateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje poskytovanie právnych, účtovných či iných služieb spojených s Podujatím, prípadne reklamných, fotografických a obdobných služieb spojených s Podujatím (príslušný dodávateľ ďalej len ako „Sprostredkovateľ“ a jeho konkrétne služby ďalej len ako „Služby“), pri ktorých môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutých osôb, najmä s nasledovnými údajmi:

 

titul, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, adresa bydliska či miesta podnikania, emailová adresa a telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“),

 

Prevádzkovateľ vydáva nasledovné podmienky spracúvania Osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ prijatím záväzku poskytnúť svoje Služby prijíma, v dôsledku čoho dochádza k uzavretiu dohody o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“) podľa ustanovenia čl. 28 ods. 3 Nariadenia v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 Zákona.

 

2.      Účelom spracúvania Osobných údajov Sprostredkovateľom je zaistenie vyhotovenia a/alebo šírenia záznamov, správa newslettera a reklamných kampaní Prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov a i.

 

3.      Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zákonom stanovené práva a povinnosti Prevádzkovateľa na úseku vedenia účtovníctva, prípadne zmluva medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. 

 

4.      Predmetom spracúvania Osobných údajov na základe Dohody nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia, ibaže by si to vyžiadala Dotknutá osoba alebo by to vyžadoval všeobecne záväzný právny predpis.

 

5.      Spracúvaním Osobných údajov v zmysle Dohody sa rozumie predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, prenos, používanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov, a to v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie riadneho poskytovania Služieb. 

 

6.      Osobné údaje budú priebežne spracúvané po dobu poskytovania Služieb. Ukončením spolupráce nezanikajú povinnosti Sprostredkovateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany Osobných údajov až do okamihu ich úplnej likvidácie či odovzdania inému sprostredkovateľovi.

 

7.      Osobné údaje Sprostredkovateľ neodovzdá do 3. krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

8.      Sprostredkovateľ nemá nárok na odmenu alebo náhradu nákladov spojených s plnením Dohody. Týmto nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na odmenu za poskytovanie Služieb.

 

9.      Prevádzkovateľ je pri plnení Dohody povinný:

a.      zaistiť, aby Osobné údaje boli spracúvané vždy v súlade s Nariadením a Zákonom, aby tieto údaje boli aktuálne, presné a pravdivé, ako aj to, aby tieto údaje zodpovedali stanovenému účelu spracúvania;

b.      prijať vhodné opatrenia, aby Dotknutým osobám poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom s využitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie a vykonal všetky oznámenia požadované Nariadením a Zákonom.

 

10.   Sprostredkovateľ je pri plnení Dohody povinný: 

a.      Nezapojiť do spracúvania Osobných údajov žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho konkrétneho alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa;

b.      Zohľadňovať povahu spracúvania Osobných údajov a byť Prevádzkovateľovi nápomocný pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti na výkon práv Užívateľov, ako aj pri plnení ďalších povinností v zmysle Nariadenia;

c.       Zaistiť, aby systémy pre automatizované spracúvanie Osobných údajov používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych užívateľských oprávnení zriadených výhradne pre tieto osoby;

d.      Zaistiť, aby jeho zamestnanci a spolupracovníci spracúvali Osobné údaje výlučne za podmienok a v rozsahu stanovenom Sprostredkovateľom, a to v súlade s Dohodou;

e.      V odôvodnených prípadoch a na odôvodnenú písomnú žiadosť Prevádzkovateľa umožniť vykonanie diaľkového auditu alebo inšpekcie týkajúcej sa spracúvania Osobných údajov;

f.       Po skončení Dohody a na žiadosť Prevádzkovateľa odovzdať Prevádzkovateľovi alebo novo poverenému sprostredkovateľovi všetky Osobné údaje spracúvané po dobu poskytovania služieb pre Prevádzkovateľ.

 

11.   Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú pri plnení Dohody povinní: 

a.      Zaviesť technické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v zmysle Nariadenia a Zákona, aby zaistili a boli schopní kedykoľvek doložiť, že spracúvanie Osobných údajov je vykonávané v súlade s Nariadením a Zákonom tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom a k dátovým nosičom, ktoré obsahujú tieto údaje, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným presunom, k ich neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k zneužitiu, a tieto opatrenia podľa potreby priebežne revidovať a aktualizovať;

b.      Viesť a priebežne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle Nariadenia;

c.       Riadne a včas ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia Osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a spolupracovať s týmto úradom v nevyhnutnom rozsahu;

d.      Navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie predmetu Dohody;

e.      Zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to aj po skončení Dohody;

f.       Postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami Nariadenia a Zákona, predovšetkým dodržiavať všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, plniť si svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osôb a poskytovať si v tejto súvislosti nevyhnutnú súčinnosť.

 
 
 
 

Úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže organizovanej na podujatí Eco Village

(ďalej len „Pravidlá“)

 

Zmyslom týchto Pravidiel je úprava spotrebiteľskej súťaže, ktorá sa uskutoční na podujatí Eco Village (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje Súťaž vo vzťahu k jednotlivým súťažiacim.

Výňatky z týchto Pravidiel či skrátené pravidlá Súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívny charakter a nie sú právne záväznými pravidlami tejto Súťaže.

 

Prevádzkovateľ Súťaže

Prevádzkovateľom Súťaže je obchodná spoločnosť Kharisma, s. r. o., so sídlom, Plynárenská 3D 821 09 Bratislava, IČO: 45534764, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64848/B, emailový kontakt: info@kharisma.sk(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Termín Súťaže

Súťaž bude prebiehať výhradne v deň konania podujatia Eco Village.

 

Účastníci Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie v Slovenskej republike, ktorá splní tieto podmienky:

1)    Osobne sa zúčastní na podujatí Eco Village,

2)    Prevezme tombolový lístok vydaný Prevádzkovateľom.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Prevádzkovateľovi, ako aj osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, že Prevádzkovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov Súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k neoprávnenému získaniu výhry.

 

Princíp Súťaže

Účastníci, ktorí splnia podmienky účasti v Súťaži, budú zaradení do žrebovania o vecné výhry prezentované priamo na podujatí Eco Village.

Z účastníkov zaradených do žrebovania o tieto výhry vyhrávajú tí, ktorých tombolové lístky budú vyžrebované pomocou náhodného výberu. Zlosovanie o tieto výhry prebehne v deň konania podujatia Eco Village, a to v čase vyhlásenom Prevádzkovateľom.

Účastník Súťaže, ktorý sa v čase zlosovania o výhru neprihlási, stráca nárok na poskytnutie výhry, ktorá bude odovzdaná inému vyžrebovanému účastníkovi Súťaže. V takejto situácii pôvodnému výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Prevádzkovateľa.

 

Súhlas s Pravidlami, ochrana osobných údajov

Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracované za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov účastníka v Súťaži sú popísané v podmienkach Prevádzkovateľa, ktoré sú na vyžiadanie účastníka dostupné priamo na podujatí Eco Village, a ktoré sú zároveň zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese: www.ecovillage.sk.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhru nemožno vyplatiť v hotovosti, poprípade ju vymeniť za iné darčeky.

Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou alebo požadovať alternatívne plnenie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady výhier ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s použitím (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier je vylúčená. Prevádzkovateľ vo vzťahu k výhram neposkytuje žiadnu záruku.

Vzhľadom na to, že jednotlivé výhry sú považované za nepeňažné plnenia, výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov z hodnoty výhry a uhradiť zdravotné poistenie z hodnoty výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu  350 EUR. Pokiaľ bude hodnota výhry presahovať sumu 350 EUR, Prevádzkovateľ výhercovi poskytne osvedčenie o výhre pre účely splnenia daňových a odvodových povinností výhercu. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých účastníkov, ktorí porušili tieto Pravidlá. Účastníci v takom prípade nemajú nárok na žiadnu náhradu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá alebo zrušiť Súťaž, a to bez udania dôvodu a bez stanovenia náhrady. Zmena Pravidiel či zrušenie Súťaže sú účinné okamihom zverejnenia informácie o zmene či zrušení priamo na podujatí.

 

Kharisma, s. r. o.