Zásady ochrany osobných údajov

 
 

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vás informujeme v rozsahu stanovenom aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä v rozsahu všeobecného nariadenia Europského parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES. 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú našimi zákazníkmi/klientami, spoločníkmi, obchodnými partnermi, dodávateľmi, odberateľmi, zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi, členmi štatutárnych orgánov našich obchodných partnerov, zákazníkov, či klientov alebo ich konečnými vlastníkmi.  Spacúvanie osobných údajov sa dotýka všetkých doterajších vyššie uvedených osôb ako aj tých budúcich,  s ktorými sme doteraz nenadviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi už v kontakte prípadne budeme. Preto informácie ďalej uvedené sa primerane uplatnia rovnako u každej z vyššie menovaných osôb, ktoré ďalej budeme označovať hromadne ako „klienti“ t.j. dotknuté osoby

Naša spoločnosť môže spracúvaním Vašich osobných údajov poveriť aj iné právnické subjekty či fyzické osoby. Samozrejme za predpokladu, že poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technický a organizačných opatrení, aby spracúvanie Vašich osobných údajov spĺňalo požiadavky ochrany osobných údajov, ktoré si ešte pred začatím spracúvania dohodneme v písomnej zmluve (ďalej len „sprostredkovateľ“). 

Prosíme, zoznámte sa s obsahom týchto Zásad ochrany osobných údajov.  

Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb dodržiavame nasledujúce zásady:

 1. Všetky osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom (k ich spracúvaniu máme právny základ) a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv klienta (náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj i k inému zneužitiu);
 2. Klient pri poskytovaní osobných údajov je vždy informovaný z akého dôvodu nám osobné údaje poskytuje a za akým účelom ich budeme spracúvať, o okolnostiach tohto spracúvania, ako i o ďalších súvisiacich právach ;
 3. Vždy spracúvame len také osobné údaje klienta, ktoré sú nevyhnutne potrebné k vopred stanovenému účelu;
 4. Dbáme na to, aby spracúvané osobné údaje klienta boli správne a aktualizované. Nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazávame a/alebo aktualizujeme;
 5. Osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, ktorú si vyžaduje vopred dohodnutý účel. Následne osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá nám vyplýva z iných právnych predpisov v oblasti úložných lehôt registratúrnych záznamov;
 6. Dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia zaisťujúce zabezpečenie osobných údajov; všetky osoby, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prichádzajú do styku, sú viazané povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť;
 7. Osobné údaje spracúvame a chránime spôsobom, ktorý zabraňuje akémukoľvek náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj i k inému zneužitiu;

 

1.      Kto je tzv. prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Kharisma, s.r.o., IČO: 45534764, so sídlom Pluhová 42 831 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 64848/B (ďalej iba „prevádzkovateľ).

 1. Prečo Vaše osobné údaje spracúvame

V tejto kapitole sa dozviete aké sú účely spracúvania Vašich osobných údajov a právny základ pre ich spracúvanie. Zároveň Vám vysvetlíme, aký je rozdiel medzi prípadmi spracúvania Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu a prípadmi, kedy Vaše osobné údaje spracúvame s Vašim súhlasom.

Osobné údaje spracúvame s Vašim súhlasom v prípade, keď nemáme k spracúvaniu Vašich údajov iný právny dôvod a kedy ste dobrovoľne súhlasili s tým, aby sme spracúvali Vami poskytnuté osobné údaje.

 1. Aké Vaše osobné údaje spracúvame

V tejto kapitole sa dozviete, aké Vaše osobné údaje spracúvame. Pritom Vám najmä vysvetlíme, do akých kategórií Vaše osobné údaje rozdeľujeme, čo Vám umožní lepšie pochopiť nielen rozsah spracúvania Vašich osobných údajov, ale i zmysel ich spracúvania.

 • Kontaktné údaje

Kontaktnými údajmi sú údaje, ktoré nám umožňujú s Vami nadvädzovať kontakt a komunikovať, najmä kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, faxové čísla či iné obdobné kontaktné údaje, ktoré súvisia s organizovaním a vyhodnotením súťaží realizovaných organizátorom podujatia.

 1. Ako, resp. odkiaľ Vaše osobné údaje získavame

Naša spoločnosť získava osobné údaje fyzických osôb predovšetkým :

 • od samotných klientov (a potenciálnych klientov), a to však priamo, napr. pri vyplnení kontaktných formulárov slúžiacich na zapojenia sa do súťaží realizovaných organizátorom podujatia.
 1. Ako osobné údaje spracúvame

Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, zahrňuje manuálne spracúvanie v informačných systémoch našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje spracúvajú predovšetkým pracovníci našej spoločnosti (a osoby v podobnom postavení). V prípade potreby, pokiaľ k zabezpečeniu našich činností využívame tretie osoby t.j sprostredkovateľa, môže Vaše osobné údaje spracúvať tiež sprostredkovateľ. V tejto súvislosti však platí, že pred akýmkoľvek spracúvaním Vašich osobných údajov v našom mene prostredníctvom tretej osoby t.j. sprostredkovateľa, vždy s takouto osobou uzatvoríme písomnú zmluvu/dohodu, ktorá zaistí ochranu Vašich osobných údajov pri takomto spracovaní. 

 1. Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť

Osobné údaje našich klientov sú primárne prístupné pracovníkom našej spoločnosti (a osobám v obdobnom postavení) v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi našich klientov. Naši pracovníci (a osoby v obdobnom postavení) však majú v uvedenej súvislosti prístup k osobným údajom našich klientov iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie ich úloh.

Osobné údaje našich klientov sú ďalej sprístupnené sprostredkovateľom, ktorí sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov našich klientov v prípadoch, kedy k zaisteniu našich činností využívame sprostredkovateľov.

 • Prenos osobných údajov s Vašim súhlasom

Naša spoločnosť v súčasnej dobe nevykonáva prenos Vašich osobných údajov v prípadoch, keď je k spracúvaniu Vašich osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas.

 • Prenos osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a zemí Európskej únie. Naša spoločnosť, ani subjekty podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov našich klientov, nevykonáva prenos osobných údajov našich klientov do krajín mimo Európskej únie.

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame

Osobné údaje našich klientov spracúvame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania.

Naša spoločnosť priebežne posudzuje, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné pre určitý účel. Pokiaľ zistíme, že príslušné osobné údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, pre ktoré boli spracované, takéto údaje likvidujeme.

 1. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné vylúčiť, že k poskytnutým osobným údajom získa prístup nepovolaná osoba, alebo že Vaše osobné údaje budú skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené. V tejto súvislosti Vás každopádne chceme uistiť, že používame také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom alebo k neoprávneným zásahom do nich. Uvedené opatrenia následne pravidelne kontrolujeme a zlepšujeme s ohľadom na aktuálny stav vývoja vo svete technológii. 

 1. Aké máte práva vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom platia hlavne nasledujúce práva:

 • právo neposkytnúť svoje osobné údaje;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj predošlý súhlas;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania;
 • právo namietať spracúvanie;
 • právo na prenosnosť údajov;
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 • právo žiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané;
 • právo o zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • právo informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame;
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch;
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;
 • právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov a podať návrh na začatie konania;
 1. Kde môžete uplatniť práva vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov a kde môžete získať aktuálne znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov

V prípade akejkoľvek otázky ohľadom ochrany Vašich osobných údajov, či v prípade, kedy budete chcieť uplatniť akékoľvek svoje právo v súvislosti s ochranou osobných údajov, môžete tak učiniť osobne v sídle našej spoločnosti alebo písomným oznámením zaslaným na adresu našej spoločnosti.

V uvedenom zmysle nás môžete kontaktovať takto:

prmanager@kharisma.sk 

V uvedenej súvislosti Vás však musíme upozorniť, že v spojitosti s Vašimi otázkami či uplatnením práv môžeme (hlavne za účelom ochrany Vašich práv) požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Uvedené preukázanie totožnosti môže byť realizované ako predložením dokladu totožnosti, tak využitím úradne overeného podpisu alebo využitím elektronicky zaručeného podpisu. Za účelom uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

 1. Vyhotovenie, platnosť a účinnosť týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady boli vypracované ku dňu 11.mája 2018.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.